Braki przy zachowaniu formy kanonicznej zawarcia małżeństwa

Przykłady braków formy kanonicznej.:
  • Wyrażenie zgody małżeńskiej nie nastąpiło w sposób jednoczesny;
  • Świadkowie zwykli byli nieobecni;
  • Nieobecność świadka urzędowego, tzw. kwalifikowanego (ordynariusza miejsca, proboszcza, kapłana lub diakona delegowanego) lub jego wadliwe umocowanie;
  • Zawarcie małżeństwa mieszanego nastąpiło bez zachowania przypisanej prawem dyspensy i formy;
  • Zawarcie małżeństwa we wspólnocie niekatolickiej bez wymaganych prawem pozwoleń;
  • Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, który działał bez ważnego pełnomocnictwa